Otwarcie sezonu kajakowego

Regulamin Wypożyczalni Kajakóww Parku Potulickich

 1. KAJAKI WYPOŻYCZAMY BEZPŁATNIE.
 2. CZAS WYPOŻYCZENIA – 1 GODZ.
 3. JEDNA OSOBA MOŻE WYPOŻYCZYĆ JEDEN KAJAK NA PODSTAWIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, PRAWO JAZDY), ORAZ ZOBOWIĄZANA JEST DO PODPISANIA STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA.
 4. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.
 5. NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE OSOBY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.
 6. OSOBY NIELETNIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO TYLKO POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.
 7. WYPOŻYCZAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA STANU WYPOŻYCZANEGO SPRZĘTU POD WZGLĘDEM JAKOŚCIOWYM  ORAZ PRZEKAZANIA EWENTUALNYCH UWAG WYDAJĄCEMU SPRZĘT.
 8. KAŻDY UŻYTKOWNIK KAJAKA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAŁOŻENIA I PŁYWANIA W KAMIZELCE ASEKURACYJNEJ.
 9. SPRZĘT ZWRACANY DO WYPOŻYCZALNI POWINIEN BYĆ W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM PONOWNE WYPOŻYCZENIE.
 10. UŻYTKOWNIKOWI SPRZĘTU ZABRANIA SIĘ :
 • KĄPIELI PODCZAS PŁYWANIA KAJAKIEM
 • STAWANIA W KAJAKU I NA BURCIE, KUCANIA
 • WĘDKOWANIA
 • ODSTĘPOWANIA KAJAKU INNYM OSOBOM
 1. WSZYSTKIE SPRAWY SPORNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BĘDĄ ROZWIĄZYWANE POLUBOWNIE. W PRZYPADKU BRAKU POROZUMIENIA, SPRAWY SPORNE BĘDZIE ROZSTRZYGAŁ SĄD.

ORGANIZATOR

TEL. KONTAKTOWY  +48 512 098 524

Własnością wypożyczalni jest Urząd Miejski w Pruszkowie, a nadzór nad nią pełni Miejska Pływalnia KAPRY

About the Author

By konradmz / Administrator, bbp_keymaster on Maj 10, 2019

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).