REGULAMIN PŁYWALNI KAPRY

REGULAMIN

obowiązujący dla osób i grup zorganizowanych, korzystających z obiektu:

MIEJSKIEJ KRYTEJ PŁYWALNI KAPRY w Pruszkowie

 

1. Pływalnia jest obiektem Urzędu Miasta w Pruszkowie.

2. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach : pn.-pt. 6.30 – 22.00, sb., nd. i święta 7.00 – 22.00Czas otwarcia może być zmieniony z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, pora roku, awaria lub zagrożenie), klienci będą o tym informowani.

3. Jednorazowo na terenie obiektu może przebywać nie więcej niż 140 osób.

4. Wstęp na teren obiektu mają prawo indywidualni posiadacze ważnego biletu wstępu lub karnetu.

5. Wykupienie karnetu jest równoznaczne w wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska), wykorzystywanych w celu wskazania posiadacza karnetu oraz rejestracji wejścia na basen.

6. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska do szafki basenowej, będzie pobierana opłata w wys. 60 zł.

7. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i w szafkach basenowych. Zaleca się pozostawienie rzeczy wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy w specjalnych kopertach depozytowych – do kupienia w kasach pływalni.

8. Grupy zorganizowane (szkoły, szkółki pływackie i firmy) korzystają z obiektu według ustalonego harmonogramu.

9. Zajęcia na pływalni odbywają się wyłącznie w obecności instruktorów pływania i ratowników.

10. Grupa zorganizowana nie może przekraczać 15 osób na jednego instruktora.

11. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

12. Wszyscy korzystający z pływalni muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom ratowników.

13. W razie niebezpieczeństwa ratownik kąpiącym się może nakazać natychmiastowe wyjście z wody.

14. W przypadku zagrożenia- SYGNAŁ ALARMOWY – syrena i migające światła ostrzegawcze – nakazuje wszystkim uczestnikom natychmiastowe opuszczenie basenów i innych miejsc rekreacyjnych oraz zbiórkę w miejscach do tego wyznaczonych – ALARMOWE MIEJSCE ZBIÓRKI.

15. Za bezpieczeństwo pływających odpowiadają ratownicy, opiekunowie grup i prowadzący zajęcia.

16. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawienia tam okrycia wierzchniego oraz zmiany obuwia na klapki basenowe.

17. Przed wejściem na basen wszyscy kąpią się pod prysznicem z użyciem środków myjących.

18. Osoby suche wchodzące na płytę basenową będą zawracane pod prysznic.

19. Wszystkich uczestników obowiązują wyłącznie stroje kąpielowe i czepki pływackie.

20. Wychodząc na płytę basenu należy obmyć stopy pod specjalnie przeznaczonym do tego celu natryskiem.

21. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.

22. Dzieci do lat 3 mogą kąpać się wyłącznie w specjalnych pampersach.

23. Po wyjściu z basenu każdemu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek.

24. Z obiektu nie wolno korzystać osobom:

 • nietrzeźwym lub odurzonym narkotykami,
 • chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, gruźlica, bronchit itp.)
 • uczulonym na środki odkażające wodę
 • z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje itp.)
 • z chorobami układów wydalania
 • chorym zakaźnie.

25. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających.

26. Na terenie obiektu kategorycznie zabrania się:

 • pozostawiania małych dzieci bez opieki
 • biegania po płycie basenu
 • skoków do wody z innych miejsc niż wyznaczone
 • używania sprzętu z elementami szklanymi , szczególnie kosmetyków w opakowaniach szklanych
 • pływania w okularach optycznych i szkłach kontaktowych
 • posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarki, bransoletki i inna biżuteria lub dewocjonalia)
 • skoków do wody bez nadzoru instruktora
 • utrudniania pływania innym korzystającym z pływalni
 • pływania w poprzek basenu, lewą stroną toru i na torze zajętym dla grupy
 • konsumpcji w szatniach i na płycie basenowej
 • wnoszenia alkoholu
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
 • przyprowadzania zwierząt.

27. Naruszający porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwani z obiektu

28. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.

29. Za wszystkie szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).