REGULAMIN PŁYWALNI KAPRY

REGULAMIN MIEJSKIEJ KRYTEJ PŁYWALNI KAPRY

 

 1. Pływalnia jest obiektem Urzędu Miasta w Pruszkowie.
 2. Obiekt jest otwarty codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 06:30 – 22:00, niedziele i święta w godz. 07:00-22:00 z wyjątkiem:
 • dni organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych ogłaszanych na stronie internetowej,
 • dni świątecznych wyszczególnionych na stronie internetowej
 • dni wystąpienia ewentualnych awarii oraz przerw konserwacyjno-remontowych.
 1. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
 2. Na terenie obiektu znajduje się całodobowy system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Rejestracji podlega wizerunek osób przebywających w obiekcie, z przypisanym czasem i miejscem. Rejestracja zdarzeń ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia i zasobów.  Dane są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, następnie są usuwane przez nadpisanie. W przypadku konieczności przekazania danych z monitoringu uprawnionym organom państwowym, czas przechowywania nagrań ulegnie wydłużeniu.
 3. Wstęp na halę pływalni odbywa się na podstawie biletów i karnetów, które uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. 
 4. Wykupienie biletu lub karnetu oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 5. Dostęp do obiektu i ich urządzeń ze względu na odbywające się zajęcia szkolne, naukę pływania, wynajem torów, zawody, treningi oraz inne zajęcia zorganizowane może być ograniczony, zgodny z obowiązującym grafikiem, dostępnym w kasie pływalni oraz stronie internetowej.
 6. Dyrekcja obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających. Jednorazowo na terenie obiektu może przebywać nie więcej niż 200 osób.
 7. Przed wejściem do szatni obowiązuje pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni holu głównego oraz zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso).
 8. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
 9. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, dyrekcja pływalni nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe należy pozostawić w depozycie w kasie pływalni.
 10. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.
 11. Na terenie hali basenowej obowiązuje noszenie czepka oraz czystego stroju kąpielowego, spełniającego wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadającego zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
 • dla kobiet jedno lub dwuczęściowego, przylegającego do ciała,
 • dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda.
 1. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.  
 1. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.
 2. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli.
 3. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach. 
 4. Wszystkie osoby korzystające z obiektu w spawach dotyczących bezpieczeństwa oraz przestrzegania regulaminów, zobowiązane są do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.
 5. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem
 6. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu oraz saun regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 8. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.
 9. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:
  • 1 krótki gwizdek – przekroczenie regulaminu
  • syrena i migające światła ostrzegawcze – alarm – nakaz wyjścia z wody

  i podporządkowanie się poleceniom ratownika i obsługi oraz zbiórka w miejscu wyznaczonym ALARMOWE MIEJSCE ZBIÓRKI

 10. Na pływalni zabronione jest:
  • wchodzenie do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 
  • wnoszenie, spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  • używanie strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą, 
  • wchodzenie do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody, jeżeli nie potrafi się pływać,
  • nurkowanie oraz wykonywanie ćwiczeń bezdechowych bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
  • wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 
  • bieganie, popychanie oraz zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
  • wprowadzanie zwierząt,
  • zaśmiecanie i zanieczyszczanie pomieszczeń oraz niecek basenowych,
  • niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,
  • spożywanie pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
  • wprowadzanie pojazdów (rolek, rowerów, desek, hulajnóg) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
  • wchodzenie na murki okalające basen, trybuny oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone.
 11. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 12. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.
 13. Osoby korzystające z pływalni nie mogą dopuszczać się żadnych czynów naruszających prawo, w tym naruszania dóbr osobistych innej osoby.
 14. Fotografowanie na terenie obiektu jest możliwe wyłącznie za zgodą Dyrektora Pływalni lub osoby przez niego upoważnionej do podejmowania decyzji w tym zakresie. 
 15. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Ratownika.
 16. Osoby niszczące albo uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 17. Wszelka działalność wewnątrz obiektu, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania, zajęcia grupowe, możliwe są wyłącznie za zgodą Dyrekcji po wcześniejszym podpisaniu umowy/porozumienia.
 18. Uwagi i wnioski należy zgłaszać Dyrekcji.
 19. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Dyrekcja Pływalni.
 20. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 21. Telefony alarmowe: Ratunkowy 112, Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna – 998, Policja 997.

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).