Legenda :  
Poniższe próbki spełniają wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2016)
Poniższe próbki lekko przekraczają wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2016)
Poniższe próbki znacznie przekraczają wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2016)

 

Nazwa i data sprawozdania Data Wynik
Wyniki badań Nr: Ł_0_05_2023_2952_F_9-1 17.08.2023 r.

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 dotyczącego wymagań wody na pływalniach i sposobu jej kontroli informuję w jaki sposób realizujemy   powyższe rozporządzenie:

  1. Szczegółowy harmonogram badań i wyniki analiz laboratoryjnych umieszczamy na naszej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej , zgodnie z rozporządzeniem wyniki w ciągu 24 godz. przesyłamy do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  2. Dyspozytorzy techniczni codziennie w godz. 9.00 , 12.00 , 16.00 i 19.00 dokonują na poszczególnych basenach następujących pomiarów fizykochemicznych wody:

poziom chloru wolnego, chloru związanego, REDOX, pH i temperatury.

  1. Dwa razy w miesiącu woda basenowa jest pobierana do badań przez laboratorium zewnętrzne mające akredytacje Ministerstwa Zdrowia , które wykonuje analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne . Wyniki są przesyłane do pływalni i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej .
  2. Niezależnie od powyższych kontroli woda badana jest również przez Powiatową Inspekcję Sanitarną
  3. Wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne oraz ostatnie wyniki badań umieszczamy  na tablicy informacyjnej
  4. Nadzór nad jakością wody sprawują dyspozytorzy techniczni  jest przez całą dobę a uzdatnianie wody realizowane  jest automatycznie przez system szaf sterujących , dozowników oraz wizualizację komputerową.

Jakość wody na naszej pływalni jest zgodna z normami  dzięki prawidłowemu nadzorowi specjalistycznemu oraz nowoczesnym urządzeniom (własny generator do produkcji chloru), systemem  dozowania oraz  wspomagającymi  preparatami  zwalczającymi  bakterie, algi, glony i grzyby.

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).