RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” w Pruszkowie, z siedzibą przy ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, reprezentowana przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: +48 (22) 759 52 56 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: administracja@plywalniakapry.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych, wymaganych w celu uzyskania określonej w Regulaminie zniżki;
 • 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu realizacji umowy, której stroną jest Klient Pływalni, w celu realizacji usług rekreacyjnych i sportowych oraz zakupu karnetów;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m. in. z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego;
 • 6 ust. 1 lit. d RODO lub art. 9 ust. 1 lit. c RODO – dla ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, w sytuacjach tego wymagających, a zaistniałych na terenie obiektu, w szczególności, gdy zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, jak również ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa m. in.: Organ prowadzący, Policja, Sąd, Prokuratura. Dane będą również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i administracyjną oraz realizującym świadczenia na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji.
 4. Na zasadach określonych w RODO, Klientom Pływalni przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
 • żądania sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich bez przeszkód innemu Administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się jako prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 1. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego oraz realizacji umowy jest obowiązkowe. Odmowa podania danych uniemożliwi korzystanie z usług Pływalni. Podanie danych udostępnianych na podstawie zgody jest dobrowolne. Odmowa ich podania uniemożliwi otrzymanie przewidzianej Regulaminem zniżki.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORESPONDUJĄCYCH Z PŁYWALNIĄ DROGĄ MAILOWĄ

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” w Pruszkowie, z siedzibą przy ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, reprezentowana przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: +48 (22) 759 52 56 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: administracja@plywalniakapry.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Podane w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji;
 • dalszej obsługi korespondencji w związku z osiągnieciem celu, w którym Pani/Pan się do nas zwraca;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa prowadzonej korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Na zasadach określonych w RODO, osobom kontaktującym się z Pływalnią drogą mailową, przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,
 • żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania może być brak możliwości obsługi korespondencji.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Klauzula dotycząca monitoringu wizyjnego – pobierz plik PDF

 

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).