FERIE W WODZIE

Gorąco zapraszamy na 10-cio godzinny intensywny kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Pierwsza część kursu zaczyna się w dn. 13-17.02.2017 r.

Zapisy i informacje: w kasie pływalni Kapry lub pod nr telefonu (22) 759-52-56

Warszawa dnia 31.01.2017 r.

10 GODZINNY PROGRAM ZAJĘĆ Z PŁYWANIA  

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

 • Harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny osób uprawiających pływanie.
 • Wprowadzenie optymalnych warunków i rozwiązań do opanowania elementów techniki pływania.
 • Kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych i higienicznych.
 • Rozwijanie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Profilaktyka czasu wolnego, oderwanie od złych wpływów środowiska.
 • Przeciwdziałanie wadom postawy i rozwojowi chorób cywilizacyjnych (np. otyłość).
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w wodzie poprzez rozszerzenie świadomości o zagrożeniach związanych z wodą.
 • Kształtowanie postaw fair play w czasie rywalizacji sportowej.

CEL SZCZEGÓŁOWY PROGRAMU

 • Nauka pływania dzieci i dorosłych
 • Doskonalenie techniki pływania wybranych styli pływackich dzieci i dorosłych

PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ

NAUKA PŁYWANIA
 1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w czasie zajęć na basenie. Podział grupy według posiadanych umiejętności.
 2. Ćwiczenia oswajające z wodą. Nauka zanurzania głowy, ćwiczenia oddechowe,
 3. Ćwiczenia wypornościowe w leżeniu na piersiach i grzbiecie.
 4. Nauka poślizgów na piersiach i grzbiecie.
 5. Doskonalenie poślizgów na piersiach i grzbiecie. Nauka pracy nóg w kraulu na piersiach i grzbiecie.
 6. Doskonalenie pracy nóg w kraulu na piersiach i grzbiecie. Nauka pracy ramion w kraulu na grzbiecie – pokładanki jedno ramienne.
 7. Doskonalenie pracy ramion w kraulu na grzbiecie- różne formy dokładanek.
 8. Koordynacja pracy ramion i nóg w kraulu na grzbiecie – przekładanki.
 9. Doskonalenie pływania kraulem na grzbiecie.
 10. Doskonalenie pływania kraulem na grzbiecie. Koordynacja pracy nóg i oddechu w kraulu na piersiach. Podsumowanie kursu.
DOSKONALENIE PŁYWANIA
 1. Doskonalenie umiejętności pływania stylem kraulowym:
 • koordynacja pracy ramion i nóg,
 • koordynacja pracy ramion i oddechu.
 1. Doskonalenie koordynacji pracy nogi – ramiona w stylu grzbietowym.
 2. Nauka pracy ramion w tzw. rollingu obręczy barkowej.
 3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia ręki – od chwytu do odepchnięcia się w stylu grzbietowym.
 4. Doskonalenie poprawnej i symetrycznej pracy nóg w stylu klasycznym.
 5. Doskonalenie koordynacji pracy ramiona – nogi- oddech w stylu klasycznym.
 6. Doskonalenie pracy nogi + biodra w stylu motylkowym.
 7. Doskonalenie koordynacji pracy ramiona – nogi w stylu motylkowym.
 8. Doskonalenie koordynacji pracy ramiona – nogi – oddech w stylu motylkowym
 9. Nauka skoku startowego z słupka. Przepłynięcie 4 x 25m stylem zmiennym.

Przygotował:

Rafał Grochocki

Trener klasy II pływanie

REGULAMIN ZAJĘĆ na kursie pływania

 1. Należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu i poznanych zasad zachowania się i bezpieczeństwa na pływalni.
 2. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są przez trenerów i instruktorów pływania.
 3. Nauka i doskonalenie pływania prowadzone jest w grupach -15 osób na jednego instruktora.
 4. W zajęciach może wziąć udział dziecko znajdujące się na liście programu, które stawi się w wyznaczonym terminie i godzinie na basenie krytym posiadając strój i akcesoria do podjęcia nauki pływania.
 5. Przebranie się w strój pływacki z powodów higienicznych powinno odbywać się w szatni (a nie w domu),przed wejściem na płytę pływalni należy umyć ciało.
 6. Należy traktować z szacunkiem wszystkie osoby przebywające na pływalni, bez względu na wiek i stopień posiadanych umiejętności poruszania się wodzie.
 7. Dzieci mają zakaz wchodzenia do wody bez instruktorów, bowiem nieumiejętne korzystanie ze sprzętu sportowego i pływalni grozi kontuzją lub śmiercią.
 8. Wymagane jest posłuszeństwo wobec instruktorów i dokładne wykonywanie poleceń.
 9. Instruktorzy mają obowiązek dbać o dzieci, interesować się ich poczynaniami na pływalni, nie dopuszczając do sytuacji konfliktowych w grupie.
 10. Dbając o prawidłowy przebieg procesu nauczania oraz pełną koncentrację zwłaszcza dzieci na zajęciach, opiekunów prosi się o nie przebywanie na niecce basenu, tylko na trybunie. Jeżeli obecność okaże się niezbędna instruktor powiadomi o tym fakcie opiekunów.
 11. Rodzice i opiekunowie maja prawo poprosić o konsultacje z instruktorem, dotyczące rozwoju umiejętności, postępów i zachowania dziecka.
 12. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin ogólny pływalni oraz niniejszy.
 13. Regulamin może zostać uzupełniony o kolejne punkty.

About the Author

By konradmz / Administrator, bbp_keymaster on sty 31, 2017

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).