Przerwa Technologiczna 2018/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję , że w okresie od 20 grudnia do 6 stycznia w związku z przerwą technologiczną nasza pływalnia będzie nieczynna. Przerwa technologiczna jest to coroczny obowiązkowy etap konserwacji i remontów na pływalniach , który trwa od dwóch tygodni do miesiąca niemożliwy do przeprowadzenia w normalnym trybie pracy obiektu basenowego. Powyższy termin został wybrany z następujących powodów:

 • przewidywana niska frekwencja na pływalni w tym okresie
 • oszczędność w związku z niskim zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w trakcie przerwy  ( w okresie zimowym zużywamy jej najwięcej )
 • w tym czasie łatwiej nam znaleźć podwykonawców do usług konserwatorskich i remontowych
 • przeprowadzenie przerwy w okresie wakacyjnym, lub w trakcie roku szkolnego wiązałoby się  z wyrządzeniem dużej  krzywdy klientom ( w wakacje frekwencja wynosi około 800 osób dziennie), a w roku szkolnym  spowodowałaby zamieszanie w organizacji pracy szkół z których kilkadziesiąt klas tygodniowo korzysta z pływalni.

W trakcie przerwy zostaną wykonane następujące prace:

 1. Spuszczenie około 700m3 wody ze wszystkich niecek   w ciągu 3 dób , dokonanie kontroli płytek i fug w nieckach
 2. Demontaż i konserwacja wszystkich urządzeń związanych z uzdatnianiem wody
 3. Przegląd wszystkich central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – obowiązkowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych
 4. Remont urządzenia do produkcji chloru ( wymiana pakietu do elektrolizy)
 5. Przegląd instalacji elektrycznych
 6. Modernizacja monitoringu
 7. Remont natryskowni damskiej
 8. Czyszczenie i odkażanie płyty basenu, niecek , zbiorników wyrównawczych i filtrów
 9. Wymiana rur w niektórych obiegach
 10. Naprawa lamp oświetlenia podwodnego
 11. Naprawy zaworów w węźle cieplnym
 12. Napełnianie niecek i zbiorników wyrównawczych , uzdatnianie wody i docieplenie do właściwych parametrów – 4 doby
 13. Czyszczenie ,odkażanie i konserwacja korytarzy , podbasenia i pozostałych pomieszczeń

W okresie przerwy  zostaną również przeprowadzone szkolenia specjalistyczne dla wszystkich pracowników naszej pływalni

Pozdrawiam

J. Elżanowski

About the Author

By konradmz / Administrator, bbp_keymaster on gru 19, 2018

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).