Kąpielisko w Parku Mazowsze

Informacja dotycząca miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Parku Mazowsze

  • Sezon kąpielowy będzie trwał od 25.06.16 do 6.09.16
  • Dyżur ratowników od godz.10.00 do 18.00
  • Wymiary miejsca wykorzystywanego do kąpieli :35m x 25m
  • Wymiary całego akwenu 166mx130m , największa głębokość : 11 m
  • Stan wody : woda bardzo czysta , na głębokości poniżej 4 m utrzymuje się zawiesina siarkowodoru , która nie ma żadnego wpływu na kąpiących się, zbiornik nie jest zaśmiecony.

Kadra ratownicza spełnia wymagania określone w art.13 ust.1 ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym

  • W dni powszednie dyżur będzie pełnić 3-ch ratowników , a w weekendy 4-ch w tym ratownik medyczny i płetwonurek

1. Wyposażenie

  • Łódź wiosłowa , 2 koła ratownicze , żerdzie ,lina asekuracyjna na kołowrotku, sygnały alarmowe, rzutki ratunkowe, zestawy do nurkowania, maszt z kompletem flag, sprzęt medyczny , leki i artykuły sanitarne , mobilny punkt medyczny , monitoring , tablice informacyjne, dziennik pracy ratowników i rejestr działań ratowniczych.

2. Nadzór sanitarny pełni Powiatowy Inspektor Sanitarny PSSE w Pruszkowie,                  

  • Jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w przepisach art.50 ust.3

3. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem miejsca wykorzystywanego do kąpieli pełni dyrektor pływalni KAPRY

About the Author

By konradmz / Administrator, bbp_keymaster on lip 05, 2016

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” mająca swoją siedzibę w Pruszkowie (05-800) przy ul. Andrzeja 3  (dalej „My”, „Pływalnia” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie danych osobowych można napisać do powołanego u nas Inspektora ochrony danych:
adres e-mail: iod@plywalniakapry.pl ,

adres pocztowy: MKP „KAPRY”, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest
realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajanie w tym potrzeb mieszkańców, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

– Prawo do sprostowania danych

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

– Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).